Course Instructors

19 - 22 November 2018

Research Design and Methodology
 

Chen Zhuofan, Guangzhou, China
Daniel Buser, Bern, Switzerland
Daniel Thoma, Zurich, Switzerland
Dehua Li, Xi'an, China
Frank Schwarz, Duesseldorf, Germany
Lin Ye, Beijing, China
Michael Bornstein, Sai Ying Pun, Hong Kong
Qiu Lixin, Beijing, China
Wang Zuolin, Shanghai, China
Xing Wang, Beijing, China
Yiqun Wu, Shanghai, China
Yucheng Su, Beijing, China
Zhang Yu, Beijing, China